Presented by the Centre for Creative Arts (University of KwaZulu-Natal) with principal funding from the National Lottery Distribution Fund, the 16th Time of the Writer – International Writer’s Festival, which takes place between 18 – 23 March 2013, once again invites learners to submit material for its short story writing competition. The Time of the Writer Schools Short Story Competition is open to all high school learners and aims to encourage creativity and expression in young people. This competition is the springboard for future storytellers of South Africa.

Winners will be awarded cash prizes, book vouchers and complimentary tickets to the festival.

Submit your stories, with the name of your school, teacher’s name, and your school’s telephone number, to the Centre for Creative Arts (details below). You can write about any topic, but entries must be fictional stories and not critical essays. A maximum of 5 pages (preferably typed) are to be written in English, Zulu or Afrikaans. Illegible entries will not be considered.

Entries can be submitted by e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., fax: 031 260 3074, or hand-delivery: Centre for Creative Arts, University of KwaZulu-Natal, Howard College Campus, Mazisi Kunene Ave, Durban, 4041, South Africa.

DEADLINE: 28th February 2013

For more information on the festival or the competition, please contact the Centre for Creative Arts on 031 260 2506/1816 or emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Organised by the Centre for Creative Arts, University of KwaZulu-Natal the 16th Time of the Writer festival is funded by the National Lottery Distribution Trust Fund (principal funder) and the City of Durban.

__________________________________________________________________________________________________________

UMNCINTISWANO WEZIKOLE WOKUBHALA IZINDABA EZIMFISHANE 2013

Umbunganzo othulwe yiCentre for Creative Arts (University of KwaZulu-Natal) ngoxhaso lweNational Lottery Distribution Fund, i-16th Time of the Writer – International Writer’s Festival, nezoba ngomhlaka 18 – 23 March 2013, imema abafundi ukuthi bathumele imibhalo yabo kulomcintiswano wababhali.  Lomncintiswano wezindaba ezimfishane kwiTime of the Writer uvuleleke kubo bonke abafundi abasemabangeni aphezulu kwezemfundo kanti inhloso yawo ukukhuthaza intsha ukuba ibe nemicabango ephusile. Lomncintiswano ungumhlahlandlela wababhali abasafufusa eNingizimu Africa.

Abaphumelele kulomcintiswano bazoklonyeliswa ngemali, amavawusha ezincwadi, kanye namathikithi okuzobona lomgubho wababhali.

Thumela indaba yakho, kanye negama lesikole sakho, igama likathisha wakho, nezinombolo zocingo zesikole sakho kwiCentre for Creative Arts (imininingwane ngenzantsi). Abafundi bacelwa ukuthi bathumele imibhalo emifishane, ingabe ibhalwe ngolwimi lwesiZulu, iSingisi noma isiBhunu.  Abafundi bamenywa ukuthi bazikhethele bona isihloko sombhalo. Indatshana ingeqi emakhasini ayisihlanu.Imibhalo engafundeki angeke ize yamukelwe kulomncintiswano.

Lomncintiswano ungawungenela ngokuthumela i e-mail ku This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., noma ngesikhahlamezi ku 031 260 3074, noma ngokuzilethela mathupha imibhalo yakho kwi Centre for Creative Arts, University of KwaZulu-Natal, Howard College Campus, Mazisi Kunene Avenue, Durban, 4041, South Africa.

UNQAMULAJUQU: Umhlaka 28 February 2013

Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe ngalomgubho noma lomncintiswano wezikole, thintana ne- Centre for Creative Arts kulenombolo: 031 260 2506, noma uthumele I e-mail ku This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. noma uvakashele i-website: www.cca.ukzn.ac.za.

Lombungazo ohlelwe iCentre for Creative Arts, University of KwaZulu-Natal, i16th Time of the Writer ixhaswe iNational Lottery Distribution Trust Fund (abaxhasi abakhulu) kanye nedolobha lase Thekwini.