The Centre for Creative Arts (University of KwaZulu-Natal), with principal funding from the City of Durban and the KwaZulu Natal Department of Arts and Culture, calls out to students to submit poems as part of the 18th POETRY AFRICA Schools Competition.

With its long-standing commitment towards nurturing a culture of reading and writing poetry, especially amongst the youth, Poetry Africa invites primary to high school learners to take up the exciting opportunity of submitting material for the poetry competition which is held in conjunction with the festival. There is no particular topic for the poems and they can be written in English, Zulu or Afrikaans. No more than two poems per learner will be accepted, with a maximum length of one A4 page per poem - illegible entries will not be considered.

Poems must be submitted to the Centre for Creative Arts either by hand (get address), by email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or by fax to (031) 260 3074

DEADLINE: 19 September 2014

The POETRY AFRICA festival, now in its 18th edition, takes placefrom 13 to 18 October 2014.

Winners will read their poems on the main stge of the Poetry Africa festival on the evening of 17 October. Prizes will be awarded by Adams Booksellers and the Centre for Creative Arts (UKZN).

Organised by the Centre for Creative Arts (University of KwaZulu-Natal), the 18th Poetry Africa is funded by the City of Durban and the KwaZulu Natal Department of Arts and Culture, Goethe Institut and the French Insitute of South Africa. The Centre for Creative Arts is housed in the College of Humanities at the University of KwaZulu-Natal and is a special project of the Deputy Vice-Chancellor, Professor Cheryl Potgieter.

 


 

UMNCINTISWANO WOKUBHALWA KWEZINKONDLO EZIKOLENI

I-Center for Creative Arts (University of KwaZulu-Natal), ngoxhaso oluvela kwiCity of Durban kanye noMnyango weZobuciko naMasiko KwaZulu Natali imema abafundi ukuthi bathumele izinkondlo zabo kumncintiswano wezikole we18th Poetry Africa International Festival.

Umgubho wePoetry Africa, weshumi nesishangalombili (18th) uzoba mhlaka 13 kuya ku18 KuMfumfu 2014. Kuzosinwa kudedelwana enkundleni yezeshashalazi eThekwini lapho kuzobe kukhona osonkondlo abasezingeni lomhlaba.

Njengoba lomgubho udume ngoku zibophezela ekwakheni usiko lokufunda  nokubhala izinkondlo, ikakhulukazi kwintsha, i-Poetry Africa imema abafundi bamabanga aphansi naphezulu ukuba bathathe lelithuba lokuthumela izinkondlo zabo  kumncintiswano ozoba khona ngesikhathi salomgubho. Asikho isihloko esibekiwe okubhalwa ngaso. Izinkondlo zingabhalwa ngesiZulu, Isingisi noma ngesibhunu. Umfundi akavunyelwe ukuthi abhale izinkondlo ezingaphezu kwezimbili (2), kudingeka ukuthi ibe ngangekhasi elilodwa iA4 - inkondlo engabhalekanga ngobunono angeke yamukelwe.

Izinkondlo kumele zithunyelwe ehhovisi leCentre for Creative Arts, zingathunyelwa naku This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. zifakwe ngesikhahlamezi ku (031) 260 3074 ungakadluli umhlaka 19 kuMandulo 2014. Abawinile bazothola ithuba lokuthi bafunde izinkondlo zabo esteji sePoetry Africa Festivali ngobusuku bukamhlaka 17 kuMfumfu 2014. Imikomelo  izothulwa ngabakwa Adams Booksellers.

 Ihlelwe iCentre for Creative Arts (University of KwaZulu-Natal), i18th Poetry Africa ixhaswe idolobha laseThekwini, umnyango weZobuciko naMasiko KwaZulu Natali, iGoethe Institut kanye ne French Institute of South Africa. I-Centre for Creative Arts ingaphansi kwekolishi le Humanities eNyuvesi yaKwaZulu-Natali. I-CCA iwuhlelo olukhethekile ngaphansi kobuholi kosandakuqokwa uDeputy Vice-Chancellor, Professor Cheryl Potgieter, ekolishi leHumanities eNyuvesi yaKwaZulu-Natali