IMG 1524             

             20th POETRY AFRICA

UMNCINTISWANO WOKUBHALWA KWEZINKONDLO EZIKOLENI

UMNQAMULAJUQU: 23 Ku-Mandulo 2016

I-Centre for Creative Arts ngaphansi kweNyuvesi yakwaZulu-Natal, ngoxhaso oluvela kwidolobha leTheku; imema bonke abafundi ukuba bathumele izinkondlo zabo njengengxenye yokungenela umncintiswano wesi-20 okuyi- Poetry Africa School competition.

I-Poetry Africa izimisele ekuqhakambiseni usiko nobuciko bokubhala nokuhaywa kwezinkondlo, ikakhulukazi kwintsha yakwaZulu-Natal. Umgubho umema abafundi kusukela emabangeni aphansi kuya kwaphakeme ukuba bathathe lelithuba eliyingqayizivele bathumele imisebenzi yabo kumncintiswano wezinkondlo owenzeka ngokuhlanganyela kanye nomgubho we-Poetry Africa.  Izinkondlo kungaba ngezibhalwe ngolwimi lwesilungu noma ngolwesiZulu, asikho isihloko esibekiwe ukuba kubhalwe ngaphansi kwaso ngakho abafundi bavumelekile ukubhala nanoma ngasiphi isihloko abafuna ukubhala ngaso. Umfundi ngamunye kuvumeleke ukuba athumele izinkondlo ezimbili kuphela, - Azivumelekile izinkondlo ezingabhalekile ngendlela ecacile nefanele. (Niyacelwa ukuba nibhale izinombolo zamakhasi)

Izinkondlo zingalethwa mathupha emahhovisi e-Centre For Creative Arts (CCA), UKZN,Howard College Campus, Mazisi Kunene Avenue,Glenwood,Durban,4001 noma zingathunyelwa nge-imeyili (Email) kwikheli elithi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. noma ngesikhahlamezi ku (031) 260 3074

USUKU LOKUVALWA KOKULETHWA IZINKONDLO: 23 Ku-Mandulo 2016

Umgubho we-Poetry Africa eminyakeni engamashumi amabili, uzoqala mhla zingu-10-15 kuMfumfu 2016.

Abafundi abaphumelele kulomncintiswano bazofunda izinkondlo zabo kumgubho we-Poetry Africa mhla zingu-14 kuMfumfu 2016. Imikomelo izokwethulwa ngabakwa Adams booksellers Kanye ne-Centre For Creative Arts (UKZN).

Abafundi bayacelwa ukuba benze isiqiniseko sokuthi yonke lemininingwane ibhaliwe kwikhasi lokuqala, uma sebethumela izinkondlo.

•                Amagama aphelele Kanye nesibongo

•                Igama lesikole

•                Imininingwane ephelele yesikole (I-imeyli,inombolo yocingo/ikheli)

 

MEDIA ENQUIRIES:

Xoliswa Zulu

Tel: 031 260 1868

Cell: 072 729 2191

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.